วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558


ป ร ะ ก า ศ 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น


รั บ ส มั ค ร 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺