วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558


ป ร ะ ก า ศ 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ในวันและเวลาราชการค่ะ


รั บ ส มั ค ร 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺